Mail: kontakt@projekt-przygoda.pl  

Ogólne Warunki Uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 1. INFORMACJE O ORGANIZATORZE
  1. Astrida Adam Wnuk, zwane dalej Organizatorem, jest biurem podróży i organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z siedzibą w Aleksandrii Pierwszej, ul. Sosnowa 136, NIP:5342105294, REGON:526037220
  2. Organizator jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 1720. Organizator widnieje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod nr 40072.
  3. Organizator posiada, zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361, dalej jako: Ustawa), zabezpieczenie finansowe ustanowione na wypadek niewypłacalności w postaci gwarancji ubezpieczeniowej zawartej z Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział  Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000042793, NIP 583-27-58-112.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora określają wydane w oparciu o Kodeks Cywilny i Ustawę o usługach turystycznych ”Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU)” stanowiące integralną część umowy o świadczeniu usług turystycznych organizowanych przez Astrida Adam Wnuk.
  2. Uczestnik oświadcza, że przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej otrzymał niniejsze OWU oraz zapoznał się z nimi. Ponadto oświadcza, że postanowienia OWU są dla niego zrozumiałe oraz, że akceptuje je w całości.
  3. Uczestnik oraz uczestnicy imprezy turystycznej wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku i głosu oraz wizerunku i głosu osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w których imieniu Uczestnik działa, w filmach i zdjęciach z imprezy turystycznej oraz wyrażają zgodę na utrwalenie, korzystanie oraz rozpowszechnianie tego wizerunku i głosu w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej Organizatora www.projekt-przygoda.pl,  na stronie internetowej www.wnuczykije.pl oraz w mediach społecznościowych.
 3. ZAWARCIE UMOWY
  1. Informacje udostępniane przez Organizatora, w tym na stronie internetowej Organizatora, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.C.
  2. Stronami umowy o udział w imprezie turystycznej są Organizator oraz Uczestnik  (czyli każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie zawartej umowy). W przypadku zawierania przez Uczestnika umowy na rzecz osoby trzeciej, Uczestnik wskazuje tę osobę w umowie. W imieniu i na rzecz Uczestnika, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, umowę może zawrzeć przedstawiciel ustawowy lub umocowany opiekun. Za osobę niepełnoletnią zgłoszenie podpisuje ustawowy przedstawiciel, z którym ta osoba planuje wspólny udział w imprezie.
  3. Integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej stanowią:
   1. Umowa,
   2. Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU),
   3. oferta imprezy turystycznej
  4. Zawarcie Umowy następuje w momencie podpisania Umowy oraz wpłaty przedpłaty na poczet ceny za udział w Imprezie lub całości ceny.
  5. Uczestnik przed podpisaniem umowy zostanie zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Informacje na temat stanu bezpieczeństwa w danym kraju znajdują się na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień. W przypadku niezastosowania się do w/w. postanowień Uczestnik ponosi ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do w/w postanowień.
  6. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie oraz dokonać określonych w Umowie wpłat na Imprezę. Niedostarczenie niezbędnych dokumentów lub brak wpłat, pomimo skierowanego przez Organizatora wezwania do uzupełnienia dokumentów lub zapłaty, traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w imprezie, do której stosuje się odpowiednio zapisy Rozdziału VII pkt 2 Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
 4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Cena Imprezy jest ceną umowną i obejmuje podatek od towarów i usług.
  2. Uczestnik płaci za Imprezę przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany w Umowie. Termin zapłaty uważa się datę wykonania operacji przez bank Uczestnika.
  3. Uczestnik, który podpisuje umowę, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkich Uczestników wskazanych w umowie
  4. W przypadku, gdy umowa jest zawierana na 30 dni bądź krócej od daty rozpoczęcia imprezy turystycznej, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi całej ceny imprezy w momencie zawierania umowy, chyba że strony w umowie ustalą inne zasady i terminy płatności.
  5. W przypadku zawarcia umowy wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty przedpłaty w wysokości określonej w ofercie. Przedpłata jest należna od każdego uczestnika imprezy wymienionego w umowie.
  6. W terminie określonym w ofercie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Organizatora pozostałej części ceny imprezy, chyba że umowa stanowi inaczej.
  7. Organizator może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zapłaty.
  8. W sytuacji, gdy cena Imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR lub w USD, stosuje się kurs sprzedaży NBP obowiązujący w dniu dokonania zapłaty. Jeżeli Klient dokonuje płatności w kilku częściach,  każda z płatności częściowych jest przeliczana na EUR lub w USD według kursu z dnia dokonania danej części wpłaty.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I ORGANIZATORA
  1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z umową, Warunkami i ofertą.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje organów administracjipaństwowej i placówek konsularnych, np. niewydanie paszportu albo wizy w terminie umożliwiającym wzięcie udziału w imprezie.
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny Imprezy na 21 dni przed datą wyjazdu w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
   • ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
   • wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach.
   • wzrostu kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej;
  4. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia. Wzrost ceny powyżej 8% wartości Imprezy upoważnia Uczestnika do odstąpienia od umowy i uzyskania zwrotu całości kwoty wpłaconej do Organizatora.
  5. Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu dokonanych wpłat z tytułu Imprezy bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
   • liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Organizator powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:
   • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
   • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
   • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
   • Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy.
  6. Odwołanie imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora oraz z uwagi na okoliczności wymienione w punkcie 5 wiąże się z obowiązkiem przedstawienia Uczestnikowi oferty zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że Uczestnik zgodzi się na imprezę o niższym standardzie, za zwrotem różnicy w cenie lub ze zwrotem uiszczonych przez Uczestnika kwot bez potrąceń. Wybór jednej z dwóch powyższych możliwości następuje w formie pisemnej.
  7. Jeżeli Uczestnik nie rozpoczął udziału w imprezie w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w Imprezie.
  8. Przelot do miejsca docelowego, gdzie rozpoczyna się realizacja programu, i/lub powrót z miejsca zakończenia realizacji programu może odbywać się bez opieki przewodnika. W takim przypadku przewodnik lub przedstawiciel biura oczekuje na uczestników na lotnisku docelowym, a po zakończeniu imprezy zapewnia transport na lotnisko wylotowe. Przewozy lotnicze odbywają się na warunkach linii lotniczych i podlegają przepisom „Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego”.
  9. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa).
  10. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Imprezie, również przed jej rozpoczęciem, jeśli Uczestnik jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, zachowuje się obraźliwie, agresywnie i jego uczestnictwo stwarza lub może stwarzać zagrożenia dla sprawnego przeprowadzenia Imprezy. Uczestnik wykluczony z tej przyczyny nie ma prawa do zwrotu ceny Imprezy, Organizator nie pokrywa kosztów związanych z jego samodzielnym powrotem do miejsca pobytu.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z prawem Uczestników, wynikające w szczególności z nieprzestrzegania przepisów prawnych, łamania zakazów dotyczących spożywania alkoholu lub palenia tytoniu lub przewozu towarów niedozwolonych jak i na skutek braku posiadania ważnego dokumentu tożsamości. Uczestnik ponosi pełne ryzyko swojego zachowania. W powyższych sytuacjach Organizator nie jest obowiązany do zapewnienia Uczestnikowi pomocy.
  12. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie i brak jest ku temu przeciwwskazań. W razie wątpliwości przed przystąpieniem do udziału w Imprezie bezwzględnie zaleca się skorzystanie z porady lekarza. Jeśli stan zdrowia Uczestnika uniemożliwi mu kontynuowanie wyprawy, będzie on zmuszony do powrotu do kraju na własny koszt. Uczestnikowi nie przysługuje w takiej sytuacji zwrot kosztów wyprawy, musi też samodzielnie opłacić bilet powrotny i wszelkie pozostałe koszty.
  13. Uczestnik obowiązany jest realnie oceniać swoje siły, możliwości i kondycję podczas uczestnictwa w Imprezie lub wydarzeniach towarzyszących. O każdym pogorszeniu stanu zdrowia lub złym samopoczuciu obowiązany jest natychmiast zawiadomić Organizatora lub też wezwać natychmiast pomoc lekarską. Jeśli Uczestnik uważa, że dana część programu Imprezy jest dla niego za trudna lub też czuje się przemęczony, powinien ten fakt bezwzględnie zgłosić Organizatorowi oraz zrezygnować z tej części Imprezy i odpocząć.
 6. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKA
  1. Organizator na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 525561  z dnia  01.11.2023 r. zawiera na rzecz swoich klientów umowy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakres i sumy ubezpieczenia przedstawione są w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
  2. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego z Uczestników imprezy zagranicznej. W przypadku imprezy realizowanej na terenie Polski, Organizator zawiera jedynie umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
  3. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.  Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
  4. Dane Uczestników będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych
  5. Wysokość ubezpieczenia zależy od charakteru i kierunku wyjazdu i jest podana w umowie ubezpieczenia.
  6. Ubezpieczenie w wariancie podstawowym, nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w tym zakresie.
  7. Organizator zaleca zawarcie przez Uczestnika umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie. Uczestnik ma możliwość zawarcia takiej umowy przy zawarciu umowy o imprezę turystyczną.
 7. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU
  1. Uczestnik może odstąpić od umowy udziału w imprezie turystycznej w każdym czasie, składając  pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mailowej. Za datę wpływu przyjmuje się datę jej wpływu do Organizatora. Jeżeli Uczestnik odstępując od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy,  jednakże nie później niż do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Organizator nie będzie żądał żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy.
  2. W razie rezygnacji przez Uczestnika z imprezy turystycznej, ponosi on koszty w wysokości:
   • rezygnacja do 60 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – wartość przedpłaty
   • rezygnacja od 59 do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 50% wartości imprezy;
   • rezygnacja w terminie krótszym niż 29 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 100%  wartości imprezy.
  3. Jako rezygnację z udziału w Imprezie ze strony Klienta, która pociąga za sobą obowiązek zwrotu przez Uczestnika Organizatorowi kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z rezygnacją rozumie się także:
   • odmowę wydania paszportu, wizy, brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy;
   • uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne;
   • nieprzybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu);
   • niezgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń prowadzonych przez pilota lub innego przedstawiciela Organizatora wskazanego w programie i/lub voucherze;
   • rezygnację z powodu choroby i innych przypadków losowych.
  4. W przypadku rezygnacji z imprez lotniczych koszt zakupu biletu lotniczego nie podlega zwrotowi.
  5. W przypadku imprez lotniczych powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji, pomniejszonej o koszt biletu lotniczego. W/w koszty dotyczą również Uczestników, którzy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie otrzymali wizy na wykupioną imprezę.
  6.  Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji, chyba że aktualne przepisy prawne mówią  inaczej.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
  1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
   • działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;
   • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
   • z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności lub Siły wyższej
  2. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
  3. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy, z wyjątkiem szkód na osobie, do dwukrotności ceny Imprezy względem każdego Uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkody wyrządzonej umyślnie.
  4. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Uczestnikowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
  5. W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Uczestników na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami, nie objętych programem imprezy, Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestnika, jeżeli w zawarciu tych umów nie pośredniczy.
 9. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane w trakcie trwania imprezy u pilota, a po zakończeniu imprezy w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@projekt-przygoda.pl, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu Imprezy.
  2. Organizator zastrzega sobie 30 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Nieważność któregokolwiek z postanowień OWU nie narusza ważności pozostałych postanowień.
  2. W sprawach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie m.in. przepisy: Ustawy, kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
  3. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez sąd właściwy dla powoda.
  4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Stosownie do ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) informujemy, że za obopólną zgodą, wszelkie spory w związku z wykonaniem Umowy mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Warunku uczestnictwa obowiązują od dnia 09.11.2023