Mail: kontakt@projekt-przygoda.pl  

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, co następuje:

1. Administratorem danych osobowych jest Adam Wnuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Astrida Adam Wnuk, z siedzibą w Aleksandrii Pierwszej, pod adresem: ul. Sosnowa 136, NIP 5342105294, REGON 526037220.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, kontaktować można się listownie (pod adres pocztowy biura), jak również elektronicznie, na adres kontakt@projekt-przygoda.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się m.in. w następujących celach:

– (art. 6 pkt 1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– (art. 6 pkt 1 lit. c) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

– (art. 6 pkt 1 lit. f) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

– (art. 6 pkt 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

– wypełnienie umowy o świadczenie usługi turystycznej

– rozliczenia rachunkowe i podatkowe

– prowadzenie rejestru umów o świadczenie usługi turystycznej, który to obowiązek wynika z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz z ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym

– wskazanym w zgodzie – w celu wykorzystania marketingowego.

5. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów

i przez okres niezbędny do realizacji umowy, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, firmom transportowym, towarzystwom ubezpieczeniowym, hostingodawcy, zewnętrznej obsłudze księgowej, podwykonawcom usług turystycznych, jak również na podstawie zgody Użytkownika i w ramach celów dla których dane są przetwarzane.

7. Na potrzeby realizacji imprez turystycznych lub obsługi zapytania gromadzimy takie dane jak:

– Imię i nazwisko

– Adres zamieszkania

– Data urodzenia

– Numer PESEL

– Adres e-mail

– Numer telefonu

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji imprezy turystycznej.

9. Pani/Pana dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

– obsłużyć zapytanie ofertowe

– obsłużyć zgłoszenie do uczestnictwa w imprezie turystycznej bądź wydarzeniu

– wynikający z przepisów prawa (w celach podatkowych, rachunkowych)

– móc realizować uzyskaną od Pana/i zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)

– komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)

Okres przechowywania danych

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– realizacji Umowy oraz do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń z zawartej umowy cywilnoprawnej,

– przez okres wynikający z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych w tym m.in. ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, prawa autorskiego, a także przepisach aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw, przez okres tam wskazany,

– przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora,

– w odniesieniu do pozostałych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, przez okres ważności tych celów albo do czasu aż zgłoszenia sprzeciwu,

– w razie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana dobrowolną zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

11. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

– Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

– Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

– Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

– Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Kiedy dane są nieprawidłowe – do czasu ich poprawy

b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

– Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

– Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

12. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres kontakt@projekt-przygoda.pl Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Klubu prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

13. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

14. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

POLITYKA COOKIES

 1. Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze Użytkownika ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej oraz służą celom statystycznym.
 2. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” (sessioncookies) – pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „stałe” (persistentcookies) – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Strona korzysta z następujących rodzajów plików cookies:
  1. Własne pliki cookies – są to pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane przez stronę.
  2. Pliki cookies osób trzecich – pliki cookies należące do osób trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność
 4. Własne pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
  1. przechowywanie informacji na temat preferencji wizualnych Użytkownika oraz personalizujących;
  2. przechowywanie podstawowych informacji o Użytkowniku np. identyfikator;
  3. zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści wyświetlanych przez stronę klubu podróżników;
  4. zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności zawartości strony klubu podróżników dla Użytkownika.
  5. czas nadejścia zapytania,
  6. czas wysłania odpowiedzi,
  7. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  8. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  9. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony klubu podróżników nastąpiło przez odnośnik,
  10. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  11. informacje o adresie IP Użytkownika.
 5. Pliki cookies osób trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:
  1. zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron lub elementów Serwisu;
  2. zbieranie danych statystycznych o Użytkowniku np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania;
  3. wyświetlanie reklam behawioralnych i displayowych – dostosowanych do zainteresowań użytkowników;
  4. tworzenie profili behawioralnych oraz zainteresowań Użytkowników, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania Użytkownika;
  5. obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect i innych.
 6. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 7. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 8. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.